Privacybeleid

Privacybeleid DCS Constructing BV (DCS Kaanwerken) Ondernemingsnummer: BE0871 379 506

1. Jouw privacy is belangrijk

Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacybeleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
1.1 Vooraf: We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://dcs-kraanwerken.be. We raden je daarom aan om geregeld ons privacybeleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
DCS Constructing BV is actief in België waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Wolfsveld 16 te 9570 Lierde en is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens,
1.3 Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:
Het adres is Wolfsveld 16 te 9570 Lierde
Via mail op het e-mailadres info@dcs-kraanwerken.be
DCS Constructing BV heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je ook altijd contacteren op de bovenstaande coördinaten.
1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van DCS Constructing BV
Voor de DCS Constructing BV of groep van vennootschappen [naam van de groep] is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

2. Jouw recht op privacy

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer DCS Constructing BV jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken. De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
2.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3. Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door DCS Constructing BV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4 Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5 Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
2.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
2.7 Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.
2.8 Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag via een brief op het adres Wolfsveld 16 te 9570 Lierde, per e-mail op het e-mailadres info@dcs-kraanwerken.be. Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart, ter bescherming van je privacy. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?

3.1 DCS Constructing BV moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op: fiscaal recht, handelsrecht, de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2 DCS Constructing BV moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren. Dit geldt eveneens als je leverancier van DCS Constructing BV bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
3.3 DCS Constructing BV verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

4.Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1 Van onze zakelijke relaties
Zakelijke relaties zijn onder andere leveranciers, klanten en prospecten. DCS Constructing BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of, GSM nummer, e-mailadres, BTW nummer, bankrekeningnummer
4.2 Van onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze diensten. DCS Constructing BV is een specialist in transport en de potentiële nieuwe klanten hebben dan zelf hun interesse getoond in ons aanbod. Om met hen te communiceren verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon- en/of GSM nummer en e-mailadres.
4.3 Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker. Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn: als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast, een schade te bewijzen, een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

5.1 Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben. Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. DCS Constructing BV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen. Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
5.2 We bewaren jouw gegevens niet oneindig
DCS Constructing BV gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en prospecten bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

Heeft u nog een vraag?

0477/39 49 24
info@dcs-kraanwerken.be

Wij zijn een onderdeel van DCS-Constructing. Wij kunnen u meer aanbieden dan kraanwerken.